RGPD

Assessorem i adaptem el seu negoci. En el nou Reglament UE 2016/679, el Reglament General de Protecció de Dades que es va aprovar el 25 de maig de 2016, vàlid des del 25 de maig de 2018.

Qui ho ha de complir?

Aquest servei va dirigit a tota aquella empresa, autònom, organització sense ànim de lucre, administració pública o entitat qualsevol de el sector públic o privat que en el desenvolupament de la seva activitat tracti o pugui tractar dades de caràcter personal

En què consisteix?

ADAPTACIÓ RGPD

Amb el servei d’Adaptació RGPD, ANIMA s’encarrega de realitzar totes les actuacions jurídiques necessàries per assegurar que compleixi a el 100% amb el Reglament General de Protecció de Dades.

Quins serveis comprèn l’adaptació RGPD?

1. Consultoría y análisis de riesgo inicial.

2. Identificació, manteniment, modificació i supressió de fitxers en el Registre d’Activitats de Tractament.

3. Realització d’una Avaluació d’Impacte en el Tractament de les Dades, en el cas que sigui necessari, per a determinar si el tractament comporta alt risc per a la seguretat de les dades.

4. Elaboració i lliurament de el Document de Seguretat.

5. Compliment dels principis RGPD
•Captació de consentiments per al tractament de dades.
• Exercici del deure d’informació als titulars de dades.
•Elaboració de la documentació de confidencialitat per als treballadors.
• Elaboració de la documentació per clients i proveïdors.
• Redacció de contractes de prestació de serveis amb tercers.
• Elaboració de la documentació addicional.

6. Lliurament d’un certificat de compliment RGPD.

AUDITORÍA RGPD

Des d’ANIMA oferim un servei d’auditoria completament adaptat al requerit pel RGPD que integrarà:

1. Una comprovació in situ de l’estat real de la seva empresa, de les mesures tècniques i organitzatives implementades, des del criteri seguit per l’arxiu de la documentació fins a la seguretat dels sistemes informàtics.

2. Entrevistes personals amb la finalitat de conèixer el grau d’informació de què disposen els treballadors sobre les mesures de seguretat que han de tenir en compte d’acord a el tipus de dada que manegen i a l’activitat que desenvolupen.

3. Un informe d’auditoria que inclou:
a) Un dictamen sobre l’adequació de les mesures de seguretat i controls de compliment de la Llei aplicades a l’empresa.
b) La identificació de les deficiències del sistema.
c) La proposta de les mesures correctores necessàries.
d) Les recomanacions propostes per al millor compliment.

4. Un cop realitzada l’auditoria es lliurarà un informe a el responsable de seguretat de l’empresa amb les conclusions i mesures correctives proposades a l’empresa.

MANTENIMENT

Amb la finalitat de mantenir l’adaptació a la protecció de dades realitzada a la seva empresa sempre actualitzada, oferim un servei de manteniment trimestral que es realitza telemàticament a través de la resposta d’un qüestionari. A través d’aquests  qüestionaris, identificarem la necessitat de dur a terme eventuals modificacions en la seva documentació o en les mesures de seguretat implementades a la seva empresa.

Totes les modificacions, incloent la redacció de nous documents i demés actuacions necessàries per al compliment de la normativa de protecció de dades, estan inclosos en la quota anual de manteniment.

Li recordem que mantindre l’adaptació en dia es un obligació legal de tota empresa, autònom o entitat pública i que la seva omissió pot comportar la imposició de sancions per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Amb la contractació de la adaptació RGDP el primer any de manteniment serà gratuït 

CÓDI DE CONDUCTA

Un Codi de Conducta és un “manual” elaborat per una determinada entitat que té com a finalitat fixar bones pràctiques per mitigar el risc associat a tot tractament de dades personals.

A aquest manual es podrà adherir tots els proveïdors de serveis que tinguin accés a dades de l’entitat responsable, i a l’inrevés: l’entitat responsable també es podrà adherir a codis de conducta elaborats pels seus clients.

Actuant d’aquesta manera, s’estarà donant compliment al que disposa el RGPD, sobre la responsabilitat proactiva de les entitats en el tractament de les dades:

El responsable de Tractament, “a l’encomanar activitats de tractament a un encarregat, ha de recórrer únicament a encarregats que ofereixin suficients garanties, en particular pel que fa a coneixements especialitzats, fiabilitat i recursos, de cara a l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives que compleixin els requisits de el present Reglament, inclosa la seguretat del tractament. L’adhesió de l’encarregat a un codi de conducta … pot servir d’element per demostrar el compliment de les obligacions per part del responsable “.

Aquest requisit és especialment important quan parlem d’associacions i altres organismes que representen a categories de responsables o encarregats (per exemple: col·legis professionals), a fi de facilitar l’aplicació de l’RGPD per part dels seus membres.

COMUNITAT DE PROPIETARIS

Les comunitats de propietaris -com les altres entitats de caràcter privat- estan obligades a complir amb el RGPD.

Les comunitats de propietaris, malgrat la seva estructura senzilla, normalment disposen d’un volum important de dades de caràcter personal, com dades de propietaris, de llogaters, videovigilància, informació sobre morositat, hipoteques, dades bancàries, etc. que s’han de preservar.

Així mateix, les comunitats solen tenir proveïdors com administradores de finques, empreses de videovigilància i empreses de manteniment que podrien tenir accés a aquestes dades, i que per tant, han de signar compromisos de confidencialitat adequats a cada finalitat.

En suma, l’adaptació d’una comunitat de propietaris té moltes particularitats respecte a l’adaptació d’una empresa o d’un autònom. A Anima coneixem aquestes particularitats i les portem en consideració en tot moment: des de la presentació d’un pressupost ajustat a la seva capacitat econòmica, fins a les mesures de seguretat realment necessàries tenint en compte el tipus de dades tractades i el risc de el tractament.

Té dubtes?

  Please prove you are human by selecting the Plane.

  Política de Privacidad

  LSSI-CE

  Adaptació LSSI-CE, Avís de Cookies, Protocols per l’enviament de publicitat

  PROPIETAT INDUSTRIAL

  Propietat intel·lectual, Patents, Marques, Drets d’autor, Registre de Software, Contractes Tecnològics

  COMPLIANCE

  Mapa de registres, Adaptació, Auditoria, Codi Ètic

  La nostra Newsletter

  [mc4wp_form id="219"]